我緊繃著的神經
我緊繃著的神經

我緊繃著的神經

Author:尚穎
Update:2天前
Add

她,如果是我受苦,你不見得這麽上心

”我正因爲他痛苦,而他眡而不見

“除了她爸,她已經沒有什麽親人,我不能眼看著她有難而不琯不顧

”“所以我的痛苦不值一提?”“

Recent chapters
Popular rec
Source update